مردم ولایت بادغیس ازتخریب پروژه شبکه آبرسانی ملیون دالری آب آشامیدنی مرکزالی ولسوالی قادس نگرانی دارند.

مولوی بازمحمدسروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی باتاییداین گزارش بخبرنگارآژانس اطلاعاتی باخترمیگوید. باشنده گان قلعه نوازتخریب پروژه آبرسانی ولسوالی قادس الی مرکزولایت نگرانی دارندومیگویند. اگرمسوولین درین زمینه توجه نکندملیونهادالرکه مصرف این پروژه گردیده بودهدرخواهدرفت. عبدالسلام محمدی آمرآبرسانی بادغیس بخبرنگارماگفت دوقسمت ازلوله انتقال آب درمنطقه دره قرچغی ولسوالی قادس به اثرسرازیرشدن سیلاب هااززیرخاک بیرون شده […]

مولوی بازمحمدسروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی باتاییداین گزارش بخبرنگارآژانس اطلاعاتی باخترمیگوید.
باشنده گان قلعه نوازتخریب پروژه آبرسانی ولسوالی قادس الی مرکزولایت نگرانی دارندومیگویند.
اگرمسوولین درین زمینه توجه نکندملیونهادالرکه مصرف این پروژه گردیده بودهدرخواهدرفت.
عبدالسلام محمدی آمرآبرسانی بادغیس بخبرنگارماگفت دوقسمت ازلوله انتقال آب درمنطقه دره قرچغی ولسوالی قادس به اثرسرازیرشدن سیلاب هااززیرخاک بیرون شده وآنهاموضوع به مقامات مرکزی خبرداده وطلب هدایت شده اند.
وی تاکید منتظراختصاص بودجه درین زمینه هستندتامحلات انتقال لوله های بیرون شده اززیرک را پرکاری نمایند.
پروژه آبرسانی قلعه نوقادس یکی ازپروژه های بزرگ انکشافی درین ولایت بشمارمیرودکه 13ملیون دالرسرمایه گزاری گردیده بود.
این پروژه توسطه لوله های معیاری آب راازمنطقه قادسخوردک ولسوالی قادس بمرکزقلعه نوانتقال میدهد.
قسمت اول این پروژه طی سه نیم سال بطول 40 کیلومترتکمیل وخط لوله ازقادس بمرکزولایت وصل گردیده است.
وقسمت دوم این پروژه که لوله کشی داخل جاده های شهرقلعه نووصل نل آب بداخل حویلی هارااحتوا میکندتاهنوزهیچ اقدام ازسوی شرکت پیمان کارازپنج ماه بدینسو صورت نگرفته است.
واگراین پروژه نیمه کاره باقی مانده است وهیچ کس درین قسمت توجه ندارد.
این پروژه آب شرین راازمنطقه قادسخوردک بمرکزولایت انتقال میدهد که همین اکنون درشرایط کنونی مردم 20لیتر آب شرین راازشرکت های تصفیه آب رابمبلغ ده افغانی روزانه خریداری میمایند.