محترم ملا عبدالصمد”جاوید”والی بادغیس نماینده گان دفاتر یونسف واوچا درزون غرب راغرض ملاقات بدفترکارمقام ولایت بحضور پزیرفتند.

درین ملاقات که محترم مولوی باریداد “حنفی” حضورداشتند. ابتدا نماینده دفتریونسف که ولایات هرات،بادغیس،فراه وغورراتحت پوشش دارند دررابط به چگونگی روند کمک رسانی برای افراد نیازمند درسراسر ولایت معلومات داده گفت موسسات خیریه ازجمله یونسف واوچا درنظردارند تا(۳۳)هزارخانواده فقیر ونیازمند راکمک مساعدت نمایند که درقسمت تعمین امنیت وسروی خانواده هانطریات شان را ابرازکردند. بعد”محترم ملاعبدالصمد”جاوید”والی […]

درین ملاقات که محترم مولوی باریداد “حنفی” حضورداشتند.
ابتدا نماینده دفتریونسف که ولایات هرات،بادغیس،فراه وغورراتحت پوشش دارند دررابط به چگونگی روند کمک رسانی برای افراد نیازمند درسراسر ولایت معلومات داده گفت موسسات خیریه ازجمله یونسف واوچا درنظردارند تا(۳۳)هزارخانواده فقیر ونیازمند راکمک مساعدت نمایند که درقسمت تعمین امنیت وسروی خانواده هانطریات شان را ابرازکردند.
بعد”محترم ملاعبدالصمد”جاوید”والی بادغیس ضمن اینکه برای نماینده گان دفاترمذکور قاطعانه اطمینان دادن گفتند.
باپیروزی امارت اسلامی درکشورالحمدالله امنیت درسراسراینولایت کاملا” تأمین بوده ومسوولین امارت اسلامی دربادغیس زمینه کمک رسانی رابرای تمام موسسات خیریه مساعد ساخته است وهیچ نوع تشویش ونگرانی درین زمینه وجودندارد مجاهدین درتمام منطقه حاکم وبرای کمک به کسانیکه به مردم رنج دیده بادغیس همکاری مینمایند آماده هستند.
همچنان محترم ملا عبدالصمد”جاوید”والی بادغیس اظهارداشتند امارت اسلامی دربادغیس کمیسیون های رابمنظور تثبت مسحقین که واقعا”به کمک نیازمند هستند ایجاد نموده که درترکیب آن ولسوال علما کرام شامل اند که امیدوارم موسسات محترم که غرض سروی درمنطقه میروند ازمشوره های آنها استفاده نمائند.
ودراخیرنماینده گان دفاتر مذکور ازآغاز برنامه واکسین پولیو دربرج حوت ۱۴۰۰ نیزخبردادندکه مورد حمایت والی بادغیس قرارگرفته وعده هرنوع همکاری مسوولین امارت اسلامی رادرین زمینه دادند.
بادغیس ۱۴۰۰/۱۲/۴