محترم ملاعبدالصمدجاوید والی بادغیس نماینده گان سازمان ملل متحد (یوناما)غرض ملاقات بحضور پذیرفتند.

مولوی بازمحمدسروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی بخبرنگارآژانس اطلاعاتی باختر میگوید. درین نشست نماینده یوناما دررابطه موضوع چندقبل نظربه سوی هدایت وتقاضای ازطرف ریاست امربلمعروف ونهی عن المنکر درباره موسسات مطرح گردیده بود طلب معلومات شدند . که ازطرف محترم والی بادغیس برای نماینده یوناما اطمینان داده که درین زمینه هیچ مشکل وجودندارد . […]

مولوی بازمحمدسروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی بخبرنگارآژانس اطلاعاتی باختر میگوید.
درین نشست نماینده یوناما دررابطه موضوع چندقبل نظربه سوی هدایت وتقاضای ازطرف ریاست امربلمعروف ونهی عن المنکر درباره موسسات مطرح گردیده بود طلب معلومات شدند .
که ازطرف محترم والی بادغیس برای نماینده یوناما اطمینان داده که درین زمینه هیچ مشکل وجودندارد .
محترم جاوید صاحب ازتمام موسسات که درین شرایط کنونی به مردم رنج دیده بادغیس امدادرسانی میکنند اظهارقدردانی نموده گفتند.
دفاترمحترم میتوانند بسیار بخاطر آرام مطابق شریعت اسلام وفرهنگ مردم بادغیس که از خودی شماست کمک مساعدت نمایند وهیچ مشکل درهیچ زمینه وجودندارد.