محترم ملاعبدالصمدجاویدوالی بادغیس ریس عمومی دفترآی،آر،سی راغرض ملاقات بحضورپزیرفتند.

  مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوید. مولوی باریداد”حنیفی”ریس دفترمقام ولایت تاییدمیکندکه ریس عمومی دفترآی،آر،سی درین جلسه پزیرفته که هرآنچه اصولی ریاست امربلمعروف ونهی ازمنکرباشدباکمال میل می پزیریم وهیچ مشکلی درین زمینه وجودندارد. وهمچنان ریس دفترآ،آر،سی ازمحترم والی بادغیس تقاضاکرددرباره مناطق آسیب پزیرکه مردم زیادتر به کمک های عاجل نیازدارند معلومات داده […]

 

مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوید.

مولوی باریداد”حنیفی”ریس دفترمقام ولایت تاییدمیکندکه ریس عمومی دفترآی،آر،سی درین جلسه پزیرفته که هرآنچه اصولی ریاست امربلمعروف ونهی ازمنکرباشدباکمال میل می پزیریم وهیچ مشکلی درین زمینه وجودندارد.

وهمچنان ریس دفترآ،آر،سی ازمحترم والی بادغیس تقاضاکرددرباره مناطق آسیب پزیرکه مردم زیادتر به کمک های عاجل نیازدارند معلومات داده تازودتربه آنها رسیده گی شود.

بعد”محترم والی بادغیس ازکمک های بشری موسسات قدردانی نموده به آنهااطمینان دادندکه امارت اسلامی امنیت راتامین نموده وموسسات میتوانندبدون هیچ نگرانی به کمک های شان بمردم ادامه دهند.