محترم خلیل الرحمن “حقانی”وزیرامورمهاجرین و معین وزارت مهاجرین در رأس یک هیت امروز واردولایت بادغیس شدند.

محترم مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگارآژانس باخترتاییدمیکندکه محترم خلیل الرحمن وزیر امورمهاجرین وشیخ محمودذاکری معین وزارت مهاجرین امارت اسلامی ابتدا بامحترم آخندزاده محب الله “اسد”معاون ولایت بادغیس ومحترم صدرگل آمرمهاجرین روی چگونگی وضیعت فعلی مهاجرین افراد نیازمند که در کمپ های اطراف مرکزولایت درین فصل سرمازنده گی میکنند بحث وتبادل نظرنموده […]

محترم مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگارآژانس باخترتاییدمیکندکه محترم خلیل الرحمن وزیر امورمهاجرین وشیخ محمودذاکری معین وزارت مهاجرین امارت اسلامی ابتدا بامحترم آخندزاده محب الله “اسد”معاون ولایت بادغیس ومحترم صدرگل آمرمهاجرین روی چگونگی وضیعت فعلی مهاجرین افراد نیازمند که در کمپ های اطراف مرکزولایت درین فصل سرمازنده گی میکنند بحث وتبادل نظرنموده محترم آخندزاده اسد معاون ولایت وآمرمهاجرین در رابط به نیازمندی های بی جاشده گان از اثرخشک سالی بمرکزولایت آمده اند وازکمبود غذارنج میبرندمعلومات همجانبه را ارایه داشتند.
باساس گزارش خبرنگارآژانس باختر محترم خلیل الرحمن وزیرمهاجرین درین سفر برای (880)خانواده بی جاشده ازمناطق اطراف ولسوالی هاکه باساس کتگوری قبلا سروی شده بودبرای هرفامیل یک بوجی برنج البسه زمستانی وهمچنان هرفامیل ازیکهزارافغانی الی پنج هزارافغانی پول نقدتوزیع نموده اند.
۲۳/۱۱/۱۴۰۰یکشنبه