مبتلا شدن اطفال به مرض سرخکان درولایت بادغیس رو به افزایش هست.

  محترم مولوی محمد آصیف”قانت”رئیس صحت عامه دریک گفتگو بامحترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ  تائید میکند که تااکنون بیش(۳۰۰) تن ازاطفال درسطح ولایت درطی دوماه به سرخکان مبتلا که چهار(۴)تن ازآنها جان باخته است. مولوی “قانت”رئیس صحت بادغیس می افزاید که باساس معلومات درسال 2021 این مبتلایان (بالاتراز۳۷۰) تن رسیده که ازان جمله (۷ هفت)تن […]

 

محترم مولوی محمد آصیف”قانت”رئیس صحت عامه دریک گفتگو بامحترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ  تائید میکند که تااکنون بیش(۳۰۰) تن ازاطفال درسطح ولایت درطی دوماه به سرخکان مبتلا که چهار(۴)تن ازآنها جان باخته است.

مولوی “قانت”رئیس صحت بادغیس می افزاید که باساس معلومات درسال 2021 این مبتلایان (بالاتراز۳۷۰) تن رسیده که ازان جمله (۷ هفت)تن جان باخته بود.

محترم مولوی”قانت”میگوئید مرض سرخکان ساری بوده ونیسبت پائین بودن معافیت بدن اطفال و نظر به فقر،تنگ دستی وضعف اقتصاد مردم ازعوامل شیوع این بیماری بشمار میرود.

 

وی می افزاید درتلاش هستیم تا این مرض کشنده راهر چی زودتر به کمک خداوند وهمکاری موسسات کمک رسانی دربخش صحت دربادغیس وتطبق واکسین سرخکان ریشه کن سازیم .

آمینه مادر هست که حدود(۲۸)سال دارد و یک طفل سه(۳)ساله اش به سرخکان گرفتارشده میگوئید.

اطفال شان درسال های گزشته نمیتواستند واکسین سرخکان را دریافت نمائید وی اعتراف میکند که تاچندسال پیش مردم اطفال شان واکسین نمیکردند چون ازفواید آن آگاهی کامل نداشتند وبه داکتر هم مراجعه نمیکردند وطورخوسرانه به تداوی می پرداختند وهمین اکنون این مرض دراکثر مناطق ولسوالی آبکمری شیوع پیدا کرده است.

ومن منحیث یک مادرازهمه مادران وپدران تقاضا دارم تااطفال شان را واکسین نمائید.

زمری باشنده ولسوالی مقر ولایت بادغیس که اطفالش به مرض سرخکان مبتلا گردیده که همین اکنون تحت تداوی قراردارد میگوئید.

بعضی ازاطفال اگرچی واکسین سرخکان را گرفته بازهم به این مرض گرفتار شده اندو همین اکنون به خانه ها تحت مداوا قرار دارند.

وی ازمسوولین بخش صحت امارت اسلامی تقاضا داردکه بخاطر جلوگیری ازمرض تلاش بشترنمایند.

وهمچنان برای مردم رویش های جلوگیری ازین مرض خطرناک رابمردم بیآموزانند.

واما مسوولین بخش صحت دربادغیس تاکید دارند که مرض سرخکان خطرناک وازمردم میخواهند تامراقب اطفال شان باشند وتنها راه نجات یافتن ازاین بیماری گرفتن واکسین وقرنطینه اطفال درخانه میباشد چون این مرض سادی هست .

که امیدواریم خانواده های محترم باتطبق این توصیه ها بابخش صحت عامه همکاری نمایند.

۱۴۰۰/۱۲/۷ یکشنبه