ماشین تشخیص به قیمت ۲۰۰ زړه دالر به مسؤلین کاپیسا داده شد

ماشین PCR که علاه برداشتن ظرفیت های دیگر، قدرت تشخیص ویروس کرونا را دارد به قیمت 200 هزار دالر آمریکایی از سوی کمیته سویدن برای ولایت کاپیسا اهدا کردیده بود، به بهره برداری سپرده شد. برای اولین مرتبه ماشین PCR که قدرت تشخیص ویروس کرونا وچندین امراض دیگر را دارا می باشد به قیمت 200 […]

ماشین PCR که علاه برداشتن ظرفیت های دیگر، قدرت تشخیص ویروس کرونا را دارد به قیمت 200 هزار دالر آمریکایی از سوی کمیته سویدن برای ولایت کاپیسا اهدا کردیده بود، به بهره برداری سپرده شد.

برای اولین مرتبه ماشین PCR که قدرت تشخیص ویروس کرونا وچندین امراض دیگر را دارا می باشد به قیمت 200 هزار دالر از سوی کمیته سویدن برای ولایت کاپیسا اهدا گردیده، از سوی مسوولین محلی ومسئول دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانس تان به بهره برداری سپرده شد.

مولوی محمد الله ادریس والی کاپیسا با ابراز قدردانی از تلاش های کارمندان صحی وکمک کننده گان این بخش گفت:

نیاز محمد مخلص رئیس صحت عامه کاپیسا بهره برداری ازین ماشین را در قسمت تشخیص وتداوی بیماران کرونا مهم می داند.

قابل ذکر است که قبل از این سمپل های گرفته شده افراد مشکوک در کاپیسا برای تشخیص به ولایت های دیگر از جمله به کابل وپنجشیر ارسال می گردید که تاخیر در تشخیص آن، شکایت شماری از بیماران را بلند نموده بود.

1/11/2021