لوګر: د کرنې ریاست د IRC پروګرام له لارې دمحمدآغي ولسوالۍ ٢٠ تنه بزګرانو باندي ۵۰ بنډله کرنيز وسايل ووېشل شول.

دلوګر ولايت د کرنې ریاست د IRC پروګرام له لارې د نوموړي ولسوالۍ ٢٠ تنه بزګرانو باندي ۵۰ بنډله کرنيز وسايل چي هر بنډل يي (يولاس ګاډي، ۲چاري،يوه خرخره ، يودانه د دواشيندلو پمپ ، عينکي،ددواشيندلوساتونکی جامي ،موزي، لاس ماغو(دست کش)،دوه داني لرونه ،۲بوری يوريا،۲بوريDAPاوماکسونه)وويشل شول. (۱۴۰۰/۹/۱۸نیټه

دلوګر ولايت د کرنې ریاست د IRC پروګرام له لارې د نوموړي ولسوالۍ ٢٠ تنه بزګرانو باندي ۵۰ بنډله کرنيز وسايل چي هر بنډل يي (يولاس ګاډي، ۲چاري،يوه خرخره ، يودانه د دواشيندلو پمپ ، عينکي،ددواشيندلوساتونکی جامي ،موزي، لاس ماغو(دست کش)،دوه داني لرونه ،۲بوری يوريا،۲بوريDAPاوماکسونه)وويشل شول.

(۱۴۰۰/۹/۱۸نیټه