گذارش مفصل :فعالیت های انجام شده تحت رهبری ریاست آمادگی مبارزه با حوادث بادغیس  با هماهنگی موسسات

گذارش مفصل مورخ ۱۶/ ۶/۱۴۴۳ مطابق به ۲۹ جدی۱۴۰۰  در رابطه به فعالیت های انجام شده تحت رهبری ریاست آمادگی مبارزه با حوادث بادغیس  با هماهنگی موسسات محترم همکار تعداد ۷ تیم قرار ذیل ایجاد گردیده بود : ۱: یک تیم در مرکز قلعه نو ۲:یک تیم در ولسوالی دربوم ۳: یک تیم در ولسوالی […]

گذارش مفصل مورخ ۱۶/ ۶/۱۴۴۳ مطابق به ۲۹ جدی۱۴۰۰  در رابطه به فعالیت های انجام شده تحت رهبری ریاست آمادگی مبارزه با حوادث بادغیس  با هماهنگی موسسات محترم همکار تعداد ۷ تیم قرار ذیل ایجاد گردیده بود :

۱: یک تیم در مرکز قلعه نو

۲:یک تیم در ولسوالی دربوم

۳: یک تیم در ولسوالی مقر

۴: چهار تیم در ولسوالی قادس اعزام گردیده ، که ریاست مبارزه با حوادث همرای یک تیم در قریه جات: قالچرخ، باد روک ، گچلین ، قادس خوردک و خاکپلک دیدن نمودیم که از طریق ریاست مبارزه با حوادث برای تعداد(۱۰) نفر ورثه شهدا مبلغ ۵۰۰۰۰پنجاه هزار افغانی و برای تعداد (۴) زخمی ها که دیده شده بود مبلغ ۲۵۰۰۰بیست پنج هزار افغانی ، برای افراد که خانه های شان بطور کلی تخریب گردیده مبلغ ۳۰۰۰۰سی هزار افغانی و برای تعداد(۱۷) فامیل  که خانه های شان بطور کلی وقسمی تخریب گردیده که اشد ضرورت به سرپناه داشتن در قریه های متذکره فی فامیل یک باب خیمه ، یک عدد ترپال،  ۵۰ کیلو گندم ، ۱۰لیتر روغن ، پنچ کیلو نخود و پنچ کیلو شکر از طریق این اداره توزیع گردیده است .

برای فعلآ سروی ادامه دارد و الی اکنون تعداد چهار نفر زخمی شناسائی گردیده است ، گفته می شود در قریجات که تیم ها در حال سروی می باشد ، تعداد زخمی ها در حال افزایش می باشد و بعضی از زخمی ها را به شفاخانه انتقال داده  اند که از طریق این اداره از ریاست محترم صحت عامه معلومات گرفته می شود.

اینک گذارش سفر مایان خدمت مقام محترم تقدیم است.

قایل یاد آوری می باشد که راپور نهایی بعد از برگشت تیم های موظف خدمت شما تقدیم خواهند گردید.