سومین سفر رسمی هئیت های با صلاحیت کمیسیون امنیتی تصفیه صفوف در ولسوالی های جمعه بازار وشیرین تگاب فاریاب.

  روز سه‌شنبه بتاریخ ۱۴۴۳/۷/۲۰ محترم مولوی منصور (جاوید) قومندان لوای اول فاریاب ومحترم مولوی صاحب نیک محمد (حذیفه) قوماندان امنیه ولایت فاریاب وحاجی صاحب فاروق رئیس استخبارات ولایت فاریاب دریک سفر رسمی در ولسوالی شیرین تگاب وجمعه بازار به خاطر بررسی بیشتر و شفافیت در صفوف اما رت اسلامی واردگردیدند. جلسه که درهمین مناسبت […]

 

روز سه‌شنبه بتاریخ ۱۴۴۳/۷/۲۰

محترم مولوی منصور (جاوید) قومندان لوای اول فاریاب ومحترم مولوی صاحب نیک محمد (حذیفه) قوماندان امنیه ولایت فاریاب وحاجی صاحب فاروق رئیس استخبارات ولایت فاریاب دریک سفر رسمی در ولسوالی شیرین تگاب وجمعه بازار به خاطر بررسی بیشتر و شفافیت در صفوف اما رت اسلامی واردگردیدند.

جلسه که درهمین مناسبت دائر شده بود در آن محترم مولوی منصور (جاوید) قومندان لوای اول فاریاب ومحترم ومحترم مولوی حذیفه قوماندان امنیه آن ولایت صحبت نموده گفتند: دونوع است یکی شهادت زور و دروغ ودیگر کتمان حق، شهادت زور یعنی به ناحق شهادت دادن یعنی آدمهای منفور را جای دادن و خوب جلوه دادن است، و از این چیز هم اجتناب کنید که یک مجاهد پاک و شایسته را به شکل منفور و بد نام یاد نکنید چونکه از جمله گناه های کبیره به حساب می آید.

مجاهدین گرامی ! زیادمتوجه باشید این نظام ازخودمن وشمااست باید این نظام اسلامی را ازخود دانسته تقویه بدهیم.

واشداًسعی وتلاش نمائید درصفوف تان آدمهای منفور ، بدنام ، اربکی ، سلفی، پنج پیری وبریلوی جای نگیرند صفوف تان را پاک نگهدارید.

ودراخیرجلسه بادعای خیر خاتمه یافت.