فاریاب : یک تن به قتل رسیده

فاریاب: روز گذشته ساعت 4 بعد از ظهر محمد نادر ولد حاجی محمد کریم توسط سیف الرحمن ولد عبدالمجید باشندگان قریه گلبیان ولسوالی گرزیوان در ساحه متذکره به قتل رسیده قاتل از ساحه فرار نموده است مجاهدین در تعقیب هستن انگیزه قتل خصومت های شخصی بوده است. شنبه 16 دلو 1400

فاریاب: روز گذشته ساعت 4 بعد از ظهر محمد نادر ولد حاجی محمد کریم توسط سیف الرحمن ولد عبدالمجید باشندگان قریه گلبیان ولسوالی گرزیوان در ساحه متذکره به قتل رسیده قاتل از ساحه فرار نموده است مجاهدین در تعقیب هستن انگیزه قتل خصومت های شخصی بوده است. شنبه 16 دلو 1400