فاریاب: کمک برای بی جاشده گان در شهر میمنه:

به ۲۹۱ فامیل بی جاشده که قبلآ از سوی هیات موظف مقام ولایت و نماینده گان دفاتر،حمایه اطفال ، داکار، اکتید، و ریاست آمور مهاجرین ولایت فاریاب سروی گردیده بود. برای هر فامیل مبلغ ۲۸۰۰۰ هزار افغانی پول نقد توزیع گردید. طبق یک خبر دیگر برای ۲۷فامیل بی جاشده که در شهر میمنه جاگزین شده […]

به ۲۹۱ فامیل بی جاشده که قبلآ از سوی هیات موظف مقام ولایت و نماینده گان دفاتر،حمایه اطفال ، داکار، اکتید، و ریاست آمور مهاجرین ولایت فاریاب سروی گردیده بود.
برای هر فامیل مبلغ ۲۸۰۰۰ هزار افغانی پول نقد توزیع گردید.

طبق یک خبر دیگر

برای ۲۷فامیل بی جاشده که در شهر میمنه جاگزین شده بودند روز گذشته
برای هر فامیل ۳۲۰۰۰ هزار افغانی پول نقد با حضور داشت
الحاج مولوی سيف الدین( جهادی) رئیس مهاجرین ،و نماینده گان، ریاست‌ های اقتصاد، استخبارات ، مبارزه باحوادث ، و نماینده دفتر اکتید توزیع گردید
فامیل های که اين کمک ها را در یافت کرده اند از امارت اسلامی افغانستان و دفاتر کمک کننده اظهار سپاس و قدردانی کرد اند