فاریاب: جسد در یافت شده از دشت آس به شفاخانه اندخوی انتقال داده شد

دوشنبه ۴ دلو ۱۴۰۰ امروزقبل از ظهراز ساحه(دشت آس) یورت بهاری مردمان مالدار از مربوطات ولسوالی خانچارباغ جسد یک فرد ملکی که هیچ نوع علامه مرمی ویا خفه شدن در بدن او نمایان نیست توسط مجاهدین از داخل یک وطاق مخروبه دریافت و به شفاخانه ولسوالی اندخوی انتقال داده شد به گفته مسوولین ولسوالی خانچارباغ […]

دوشنبه ۴ دلو ۱۴۰۰

امروزقبل از ظهراز ساحه(دشت آس) یورت بهاری مردمان مالدار از مربوطات ولسوالی خانچارباغ جسد یک فرد ملکی که هیچ نوع علامه مرمی ویا خفه شدن در بدن او نمایان نیست توسط مجاهدین از داخل یک وطاق مخروبه دریافت و به شفاخانه ولسوالی اندخوی انتقال داده شد

به گفته مسوولین ولسوالی خانچارباغ جسد دریافت شده چنین به نظر می‌رسد که مدتی زیادی میشده فوت نموده و هیچ نوع خرابی به این جسد دیده نمیشود و همه اعضای بدن وی سالم بنظر میرسد و هیچ نام و نشانی از این شخص تا حال بدست نیامده است.