فاریاب:برای ۱۴۶ فامیل غریب. بی بضاعت و آسیب دیده پول نقد توزیع گردید.

فاریاب:برای ۱۴۶ فامیل غریب. بی بضاعت و آسیب دیده پول نقد توزیع گردید. به اثر سعی و تلاش ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب با هماهنگی دفتر اکتید برای ۱۴۶ فامیل که قبلاً توسط تیم مشرک شامل نماینده گان دفاتر حمایه اطفال ، داکار ، اکتید و ریاست امور مهاجرین سروی و شناساسی گردیده بودند دیروز […]

فاریاب:برای ۱۴۶ فامیل غریب. بی بضاعت و آسیب دیده پول نقد توزیع گردید.

به اثر سعی و تلاش ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب با هماهنگی دفتر اکتید برای ۱۴۶ فامیل که قبلاً توسط تیم مشرک شامل نماینده گان دفاتر حمایه اطفال ، داکار ، اکتید و ریاست امور مهاجرین سروی و شناساسی گردیده بودند دیروز با حضور داشت الحاج داملا سیف الدین «جهادی» رئیس امور مهاجرین ، مولوی تور جان «احمدی» رئیس احیاو انکشاف ودهات ، داملا سیف الله «شریفی» ولسوال دولت آباد و نماینده دفتر اکتید در ولسوال دولت آباد برای هر فامیل مبلغ ۲۸۰۰۰ افغانی پول توزیع گردید.

(آژانس اطلاعاتی باختر فاریاب پنجشنبه مورخ ۱۴۴۳/۹/۲۷ )