غور: شاهراه غور هرات در اثر فروریختګی کوه در مسیر دره کمنج مسدود میباشد

‏امروز در اثر سیلاب درغور مسیر دره کمنج کی از سوی فواید عامه غور ترمیم شده بود کوه فروریخته سرک تخریب شده شاهراه غور هرات فعلا مسدود میباشد افراد فواید عامه مؤظف شدند تا جزئیات خساره را به این ریاست گزارش بدهند تامسولین فواید عامه غور درباره بازگشای مسیر اقدام عاجل نمایند.

‏امروز در اثر سیلاب درغور مسیر دره کمنج کی از سوی فواید عامه غور ترمیم شده بود کوه فروریخته سرک تخریب شده شاهراه غور هرات فعلا مسدود میباشد افراد فواید عامه مؤظف شدند تا جزئیات خساره را به این ریاست گزارش بدهند تامسولین فواید عامه غور درباره بازگشای مسیر اقدام عاجل نمایند.