طبق پلان وبرنامه ریزی قبلی ریاست اطلاعات وفرهنگ بادغیس نظارت مدیریت جوانان کرد

اليوم یکشنبه مورخ 1‪7/1‪1/1‪400 طبق پلان وبرنامه ریزی قبلی ریاست اطلاعات وفرهنگ بادغیس و مدیریت عمومی جوانان و لایت با دغیس غرض بلند بردن سطح تعلمی ودانش جوانان گروپ نطارتی وهماهنگی جوانان تحت ریاست محترم مفتی مولوی بازمحمد سروری رئیس اطلاعات وفرهنگ بادغیس که سید شیدا عارض مدیر عمومی امور جوانان وی را همراهی می‌کرد […]

اليوم یکشنبه مورخ 1‪7/1‪1/1‪400

طبق پلان وبرنامه ریزی قبلی ریاست اطلاعات وفرهنگ بادغیس و مدیریت عمومی جوانان و لایت با دغیس غرض بلند بردن سطح تعلمی ودانش جوانان گروپ نطارتی وهماهنگی جوانان تحت ریاست محترم مفتی مولوی بازمحمد سروری رئیس اطلاعات وفرهنگ بادغیس که سید شیدا عارض مدیر عمومی امور جوانان وی را همراهی می‌کرد از مرکز آموزشی مسعود یان بخصوص صنوف درسی امکانات وتجهیزات  اداره وغیره مسائل مرتبط به ارتقا بخشید ن وذینت دادن به سويه فکر ی نوجوانان و جوانان را بررسی نموده وبرای اینکه در آینده ها مراکز آموزشی دربادغیس رُشد نماید استادان ومسول مرکز آموزشی فوق را مورد تشویق قرار داده همچنان وعده هرنوع همکاری وحمایت را برای شان داده اند