صد ها تن از باشنده گان مرکز ولایت کاپیسا ضمن اعلام حمایت، مشکلات مناطق خویش را شریک ساختند.

صدهاتن از باشندگان مرکز ولایت ولایت کاپیسا در دیدار با مسوولین امارت اسلامی ضمن اعلام حمایت، مشکلات شانرا که شامل:کمبود آب و ساخت سرک های فرعی بود، با آنان شریک ساختند. قاری نازکمیر یک تن از بزرگان قومی مرکز کاپیسا از مسوولین امارت اسلامی خواست تا در قسمت ساخت سرک های فرعی مناطق شان وکمبود […]

صدهاتن از باشندگان مرکز ولایت ولایت کاپیسا در دیدار با مسوولین امارت اسلامی ضمن اعلام حمایت، مشکلات شانرا که شامل:کمبود آب و ساخت سرک های فرعی بود، با آنان شریک ساختند.

قاری نازکمیر یک تن از بزرگان قومی مرکز کاپیسا از مسوولین امارت اسلامی خواست تا در قسمت ساخت سرک های فرعی مناطق شان وکمبود آب آشامیدنی وآبیاری توجه نمایند.

کلپ..

شیخ اسدالله سنان معاون مقام ولایت کاپیسا ضمن ابراز قدر دانی از اعلام همکاری مردم با امارت اسلامی گفت که تلاش میکنند تا در آینده نزدیک به مشکلات ونیازمندای های مردم رسیده گی شود.

کلپ

قابل ذکر است که از نخستین روز های حاکمیت امارت اسلامی تاکنون این چندمین بار است که مردم مناطق و ولسوالی مختلف این ولایت در دیدار های جداگانه با مسوولین امارت اسلامی، حمایت خوش را از نظام امارت اسلامی اعلام داشتند.

11/10/2021