سه تن از محبوسین محبس مرکزی فاریاب،  بعد از بررسی دوسیه های نسبتی شان توسط رئیس محکمه شرعیه مرافعه ولایت فاریاب رهاګردید!

  تاریخ ۱۴۴۳/۹/۲۲هق روز شنبه، رئیس عمومی محکمه شرعیه مرافعه، ولایت فاریاب مولوی صاحب عبدالغنی سعید همراه با مولوی صاحب غلام علی رئیس محکمه شهری ومولوی صاحب نعمت الله ذاکر رئیس دیوان جزاء محکمه شرعیه مرافعه ومفتی صاحب عبدالرحمن مفتی زاده عضودیوان جزاء محکمه مرافعه ومفتی صاحب عبدالوارث حقانی عضودیوان امنیت عامه محکمه شهری از […]

 

تاریخ ۱۴۴۳/۹/۲۲هق روز شنبه، رئیس عمومی محکمه شرعیه مرافعه، ولایت فاریاب مولوی صاحب عبدالغنی سعید همراه با مولوی صاحب غلام علی رئیس محکمه شهری ومولوی صاحب نعمت الله ذاکر رئیس دیوان جزاء محکمه شرعیه مرافعه ومفتی صاحب عبدالرحمن مفتی زاده عضودیوان جزاء محکمه مرافعه ومفتی صاحب عبدالوارث حقانی عضودیوان امنیت عامه محکمه شهری از محبس و توقیف خانه های مرکزی ولایت فاریاب بازدید نموده، بعد از بررسی دقیق و همه جانبه از دوسیه های زندانیان، سه تن آنان را بی‌گناه دانسته و از حبس آزاد کردند.

.ومتباقی ۱۱۳زندانی مرد ۱۶زندانی زن و۱۶زندانی اطفال زیرسن که درزندان مذکور درحبس قرار داشتند وبه جرمهای مختلف دستګیرشده اند دوسیهای شان درمحاکم مربوطه تحت تحقیق وبرسی قرادارندوهمچنان رئیس صاحب عمومی محکمه شرعیه مرافعه به همه قضات ورئیسان محاکم ابتدائیه ولسوالیها هدایت دادن تا هرچه عاجلتر به دوسیهای نسبتی زندانیان رسیدګی نمائیدوهمچنان به امیر محبس مرکزی هدایت دادند تاکه همراه زندانیان زن ومرد رویه نیک نموده وبه طعام وحالت صحی انها همیشه رسیدګی کامل نمای
۳ ثور ۱۴۰۱