سنایې او نیزه چاپ او توزیع شوه

  دغزني ولایت اطلاعاتو او ڪلتور ریاست لخوا سنایې اوونېزه اتم ځل اخبار. او pdf دواړه چاپ،او توزیع شول ۱۴۴۳/۸/۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

 

دغزني ولایت اطلاعاتو او ڪلتور ریاست لخوا سنایې اوونېزه اتم ځل اخبار. او pdf دواړه چاپ،او توزیع شول

۱۴۴۳/۸/۱۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۵