سفر قوماندان لوای کوماندوی قول اردوی ۲۰۷ الفاروق به ولسوالی شیندند و دیدار از کندک ضربتی میدان هوایی شیندند

هرات سیف الله لونگ قوماندان لوای کوماندو قول اردوی ۲۰۷ الفاروق همراه با رئیس ارکان لوا در یک سفر رسمی از کندک اول کوماندو (کندک ضربتی) مقیم میدان هوایی شیندند – هرات دیدن نمودند. قوماندان لوای کندک و رئیس ارکان لوا که جهت بازرسی از احوال امنیتی میدان هوایی، بازجویی از احوال مجاهدین و بررسی […]

هرات

سیف الله لونگ قوماندان لوای کوماندو قول اردوی ۲۰۷ الفاروق همراه با رئیس ارکان لوا در یک سفر رسمی از کندک اول کوماندو (کندک ضربتی) مقیم میدان هوایی شیندند – هرات دیدن نمودند.
قوماندان لوای کندک و رئیس ارکان لوا که جهت بازرسی از احوال امنیتی میدان هوایی، بازجویی از احوال مجاهدین و بررسی دفاتر کاری مسئولین کندک رفته بودند، با مسئولین کندک ملاقات و گفتگو نموده و مسوولین از تسلط مجاهدین بر اوضاع را اطمینان دادند.
در ادامه قوماندان لوا بر کارکرد بهتر مسوولین کندک تاکید نموده و از اوضاع خوب امنیتی اظهار خرسندی نمود.