سفر قوماندان قول اردوی ۲۰۷ الفاروق همراه با هیئت رهبری ق.ا به ولایت بادغیس و دیدار وی از لوا و جزء تام های آن ولایت

هرات مولوی محمد ظریف مظفر قوماندان ق.ا ۲۰۷ الفاروق و معاون قول اردو در رأس یک هیئتی بلند رتبه به ولایت بادغیس سفر نموده از لوا و کندک های آن ولایت دیدن نمودند. این سفر بخاطر بررسی وضعیت امنیتی، بازدید از نیروهای امنیتی، کارکرد های مسئولین لوا و کندک ها، دیدار وضعیت لوا و جزء […]

هرات

مولوی محمد ظریف مظفر قوماندان ق.ا ۲۰۷ الفاروق و معاون قول اردو در رأس یک هیئتی بلند رتبه به ولایت بادغیس سفر نموده از لوا و کندک های آن ولایت دیدن نمودند.
این سفر بخاطر بررسی وضعیت امنیتی، بازدید از نیروهای امنیتی، کارکرد های مسئولین لوا و کندک ها، دیدار وضعیت لوا و جزء تام های آن از نزدیک و رسیدگی به مشکلات و چالش های آنها گفته شده است.
مسئولین در این سفر از کندک های بند سبزک، مقر و کندک های داخل لوا دیدن نموده و تاکید نمودند که ضوابط را بر روابط ترجیح داده و همه کار ها را بخاطر محض رضای خدا و برپایی نظام اسلامی انجام دهند.