سرپل : مولوی اسدالله مسرور بحیث رئیس فوائد عامه  تقرر حاصل نمود

  ٢٠جمادی الثانیۃ١٤٤٣ھق/٣دلو١٤٠٠ھش مولوی اسدالله “مسرور” بحیث رئیس فواید عامه در ولایت سرپل تقرر حاصل نمود، و توسط هیئت اعزامی مقام ولایت سرپل برای کارمندان این ریاست معرفی و شروع بکار نمود.

 

٢٠جمادی الثانیۃ١٤٤٣ھق/٣دلو١٤٠٠ھش

مولوی اسدالله “مسرور” بحیث رئیس فواید عامه در ولایت سرپل تقرر حاصل نمود، و توسط هیئت اعزامی مقام ولایت سرپل برای کارمندان این ریاست معرفی و شروع بکار نمود.