سرپرست ریاست زراعت بادغیس ازآماده ساختن 24 هزار نهال مثمر وغیرمثمر درفارم تحقیقاتی زراعت بادغیس خبرمیدهد.