زابل: شاجوی ولسوالي کې د کار په بدل کې نغدي پیسې ورکول کیږي 

د کار په بدل کې دغه نغد مزد د نړیوال غذایي سازمان WFP له لوري د شاجوی وسوالي د (۱۸) کلیو خلګو ته ورکول کیږي. د مسئولینو په خبره دغه کارونه د شاجوی محمد خېلو کې پر یوه بند او پر کاریزونو شروع دی چې پر مټ یې (۶۷۰) تنو ته د کار زمینه برابره […]

د کار په بدل کې دغه نغد مزد د نړیوال غذایي سازمان WFP له لوري د شاجوی وسوالي د (۱۸) کلیو خلګو ته ورکول کیږي.

د مسئولینو په خبره دغه کارونه د شاجوی محمد خېلو کې پر یوه بند او پر کاریزونو شروع دی چې پر مټ یې (۶۷۰) تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده، په خبره يې هرکس ته د میاشتې( ۷۷۰۰) افغانۍ ورکول کیږي چې یاد پروګرام به (۶) میاشتې دوام وکړي.