زابل شاجوي ولسوالي کې (۶۰) تنو ته د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي

په شاجوی ولسوالي کې خلګو ته دکار په بدل کې غنم ورکوي نن ورځ هغو ۶۰ کسانو ته چې په شاجوی ولسوالي کې پر (۲) لارو د باختو او انډۍ (سروشیلو) باندې کار کوي د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي. د مسؤلینو په خبره چې هر کاریګر ته د ورځي (۱۰) کیلو غنم […]

په شاجوی ولسوالي کې خلګو ته دکار په بدل کې غنم ورکوي نن ورځ هغو ۶۰ کسانو ته چې په شاجوی ولسوالي کې پر (۲) لارو د باختو او انډۍ (سروشیلو) باندې کار کوي د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي.

د مسؤلینو په خبره چې هر کاریګر ته د ورځي (۱۰) کیلو غنم ورکول کیږی.