رییس معارف ورییس سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ جلسه سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ در دفتر کار شان دایر گردید

  تحت ریاست مولوی محمد رحمانی رییس معارف ورییس سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ جلسه سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ قبل از ظهر امروز در دفتر کار شان دایر گردید در جلسه معاونین ریاست معارف و اعضای سکتور اشتراک نموده بودند ابتدا جلسه با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید توسط معاون […]

 

تحت ریاست مولوی محمد رحمانی رییس معارف ورییس سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ جلسه سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ قبل از ظهر امروز در دفتر کار شان دایر گردید

در جلسه معاونین ریاست معارف و اعضای سکتور اشتراک نموده بودند ابتدا جلسه با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید توسط معاون مالی واداری آن ریاست آغاز بعدآ مولوی محمد رحمانی ریس معارف وریس سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ گزارش از چگونگی اجرات یک ماهه ان ریاست را ارایه نموده واز اعضای سکتور خواست تا در قسمت بهبود وضعیت این سکتور سعی وتلاش بیشتر را بخرچ دهند و صادقانه وظایف شان را به پیش ببرند پس از آن اجندای جلسه پیشکش گردید که روی هر ماده آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مورد تآیید قرار داده شد سپس اعضای سکتور هر کدام باالنوبه گزارش از کار کرد های شان را طی یک ماه ارایه نمودند که مورد تایید قرار گرفت جلسه سکتور تعلیم و تربیه و فرهنگ بعد از یک سلسله پیشنهادات و نظر یات با دعای خیر بفر جام رسید.