ریس حوادث ازتوزیع پول نقد برای ۹۰۹فامیل مرکزولایت وولسوالی قادس ولایت بادغیس خبرمیدهد .

  محترم مولوی بازمحمد سروری ریس اطلاعات وفرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس به خبرنگارآژانس با ختر تائید میکند که محترم مولوی باریداد صابر ریس مبارزه باحوادث میگوید که برای ۹۰۹فامیل آسیب دیده اززلزله که در۱۷قریه ولسوالی قادس که قبلا توسط هیت موسسه اکتید بامشوره ریاست حوادث بادغیس سروی گردیده بود برای هرفامیل مبلغ ۱۴۰۰۰چهادههزار افغانی […]

 

محترم مولوی بازمحمد سروری ریس اطلاعات وفرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس به خبرنگارآژانس با ختر تائید میکند که محترم مولوی باریداد صابر ریس مبارزه باحوادث میگوید که برای ۹۰۹فامیل آسیب دیده اززلزله که در۱۷قریه ولسوالی قادس که قبلا توسط هیت موسسه اکتید بامشوره ریاست حوادث بادغیس سروی گردیده بود برای هرفامیل مبلغ ۱۴۰۰۰چهادههزار افغانی ازسوی موسسه اکتید مساعدت گردیده است به گفته مولوی باریداد صابر ریس مبارزه باحوادث بادغیس چند قبل نیز ۱۷قریه درولسوالی قادس موادغدای وغیرغذای ازسوی دفتر محترم r IRc8نیزبرای آسیب دیده گان زلزله بعد ازتثبت وسروی همجانیبه بامشوره ریاست حوادث بادغیس توزیع گردیده بود.
طبق یک خبر دیگر محترم مولوی باریداد صابر ازتوزیع یکمقدارچوب وترپال به پروژه خانه سازی برای ۱۰۱۸ خانواده ازسوی موسسه اکتید درقریه جات گلچین ،بادروگ وقال چرخ ولسوالی قادس توزیع گردیده است