رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل و مدیر آژانس این ریاست یکجا با رئیس امور شهدا و معلولین ولایت سرپل در دفتر آن ریاست دیدار کرد.

  سرپل، آژانس باختر، ۱۰حمل ۱۴۰۱ هـ ش درین این نشست مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ در رابطه به فعالیتها و کارکردهای ریاست امور شهدأ و معلولین پس از روی کار آمدن حکومت ا.ا. افغانستان خواهان معلومات شد. ملا سیف الرحمن ابوطلحه گفت: فعالیتهای این ریاست بلاوقفه ادامه داشته و کارکردهای خوبی را […]

 

سرپل، آژانس باختر، ۱۰حمل ۱۴۰۱ هـ ش
درین این نشست مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ در رابطه به فعالیتها و کارکردهای ریاست امور شهدأ و معلولین پس از روی کار آمدن حکومت ا.ا. افغانستان خواهان معلومات شد.

ملا سیف الرحمن ابوطلحه گفت: فعالیتهای این ریاست بلاوقفه ادامه داشته و کارکردهای خوبی را درین مدت انجام داده است و از چگونگی فعالیت های این اداره معلومات داده افزود:

۴۶۰۰تن از معلولین و مقتولین در نظام قبلی به این ریاست ثبت بوده اند که از این میان ۳۰۰۰تن معلولین و ورثهٔ مقتولین حکومت قبلی به این ریاست مراجعه نموده است که ازین میان ۱۷۰۰تن آنان معلول میباشد و برای ۷۴۳ تن معلولین حقوق شان پرداخت شده است.
همچنان در ادامه افزود: در ولایت سرپل جمله‌ مبلغ ۶۵۴۹۰۰۰ شش میلون و پنجصد و چهل و نه هزار افغانی برای معلولین و ورثه های مقتولین پرداخت شده و برای متباقی آنها بعد از ایجاد حساب بانکی حقوق شان پرداخته خواهد شد.

در ادامه همچنان معلومات داده افزود: ۱۶۰۰تن از یتیمان حکومت قبلی به این ریاست جهت دریافت حقوق مراجعه نموده اند که ازین میان ۳۴۵تن آنان مستحق حقوق شناخته شده اند که حقوق شان در آیندهٔ نزدیک پرداخت خواهد شد.
در مورد دریافت حقوق ورثهٔ شهدای امارت اسلامی گفت: که برای آنان حقوق شان بطور فزیکی اجرا می شود؛ در صورت ایجاد حساب بانکی برای آنها امتیاز شان از طریق بانک پرداخته خواهد شد.

در اخیر رئیس امور شهدا و معلولین؛ معلولین و ورثهٔ شهدا را قشر مظلوم جامعه خوانده اضافه نمود: تا حد توان هر آن خدمتی که از طریق این اداره باشد برای آنها دریغ نخواهد کرد.