رئيس اطلاعات و فرهنگ ولايت غزني امروز بعد از ظهر در دفتر كاريشان با مسؤلين بخش هاي مختلف یونیسف دیدار نمود .

در این دیدار اقاي مجاهدضمن خوش‌آمدی از این هیأت، از همکاری‌های قبلی اداره‌ یونیسف به وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ همچنانان تمام وزارت خانه ها قدردانی کرده و خواهان همکاری‌های هرچه بیشتر این اداره برای تطبیق برنامه هاي معاصردر بخش رشد جوانان و همكاري با رسانه ها محلي شد. نماینده یونیسف ضمن وعده همکاری در […]

در این دیدار اقاي مجاهدضمن خوش‌آمدی از این هیأت، از همکاری‌های قبلی اداره‌ یونیسف به وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ همچنانان تمام وزارت خانه ها قدردانی کرده و خواهان همکاری‌های هرچه بیشتر این اداره برای تطبیق برنامه هاي معاصردر بخش رشد جوانان و همكاري با رسانه ها محلي شد.

نماینده یونیسف ضمن وعده همکاری در بخش تطبيق برنامه ها معاصربراي جوانان  در مركز و ولسوالي ها ،كنفرانسي براي علماي كرام و حمايت از رسانه هاي محلي تعهد کرد تا از این‌پس هم در این زمینه همکاری کند.

همچنان اقاي مجاهد رسانه ها محلي را در بخش آگاهي عامي واكسين پوليو معاصر خواند و از ايشان خواهش نمود كه در اين بخش با رسانه هاي محلي اين ولايت همكاري لازم نمايند همچنان اقاي مجاهد با ايشان وعده هرنوع همكاري نمودندو خاطر نشان ساخت  اداره اطلاعات و فرهنگ هميشه در خدمت تان قرار دارد در اخير روي يك سلسه موضوعات لازم بحث صورت گرفت .