ريئس مبارزه با حوادث طبیعی ازپول نقدا به۱۷قریه در ولسوالی قادس خبر مید هد

محترم مولوی باریداد ” صابر ” ریس مبارزه با حوادث طبیعی از توزیع پول نقد به ۱۷ قریه در ولسوالی قادس ولایت بادغیس برای آسیب دیده گان زلزله اخیر خبر میدهد مولوی بازمحمد ” سروری ” ریس اطلاعات فرهنگ بادغیس تایید میکند که محترم مولوی باریداد ” صابر ” ریس حوادث میگویید که موسسه IRC […]

محترم مولوی باریداد ” صابر ” ریس مبارزه با حوادث طبیعی از توزیع پول نقد به ۱۷ قریه در ولسوالی قادس ولایت بادغیس برای آسیب دیده گان زلزله اخیر خبر میدهد
مولوی بازمحمد ” سروری ” ریس اطلاعات فرهنگ بادغیس تایید میکند که محترم مولوی باریداد ” صابر ” ریس حوادث میگویید
که موسسه IRC با سلسله مساعدت های دایمی اش اینک با نظارت و کنترول ریاست حوادث برای قریجات سیاه سنگ ، خلیفه ها ، شهنواز ، اچکزی ، ارباب شانوان ، درزک ، اسحاقزی ، خاک پولک ، شیخ ها ، شورابک ، کوتل ناوه ، خشنو ، غار ذاغ ، خواجه گرگاو ، دربند سفید و تاجک ها که ۱۷ قریه در ولسوالی قادس که مجموعا ۸۹۳ فامیل آسیب دیده زلزله اخیر برای هر فامیل ۲۶۰۰۰ هزار افغانی از سوی دفتر IRC توزیع گردیده است
این در حالیست که چند قبل برای ۲۲۲ فامیل آسیب دیده از زلزله اخیر در مربوطات مرکز ولایت از سوی موسسه محترم IRC هر فامیل مبلغ ۲۶۰۰۰ هزار افغانی مساعدت گردیده بود که مورد استقبال مردم بادغیس قرار گرفته است .
ریاست اطلاعات وفرهنګ بادغیس.
۱۴۴۳/۸/۱۱