رئیس مبارزه به حوادث ازتوزیع پول نقد برای(۷۷۸)خانواده در(۳ ) ولسوالی ولایت بادغیس خبرمیدهد.

    محترم مفتی مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ بادغیس تائید میکندکه محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث میگوئید. موسسه(ERc ) بامشوره ریاست حوادث برای (۷۷۸) خانواده آسیب دیده در(۳) ولسوالی قادس،آبکمری وجوند برای هرفامیل (۱۲۰۰۰) افغانی توزیع مینماید. بگفته مولوی”صابر”این رونددرقریجات ولسوالی قادس توزیع شده ودرولسوالی های آبکمری وجونداین پروسه ادامه دارد. ۱۱حمل ۱۴۰۱ پنجشنبه

 

 

محترم مفتی مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ بادغیس تائید میکندکه محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث میگوئید.
موسسه(ERc ) بامشوره ریاست حوادث برای (۷۷۸) خانواده آسیب دیده در(۳) ولسوالی قادس،آبکمری وجوند برای هرفامیل (۱۲۰۰۰) افغانی توزیع مینماید.
بگفته مولوی”صابر”این رونددرقریجات ولسوالی قادس توزیع شده ودرولسوالی های آبکمری وجونداین پروسه ادامه دارد.
۱۱حمل ۱۴۰۱ پنجشنبه