رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بادغیس دوتن از افسران بشری حوزه غرب کشور را ملاقات نمودند

محترم مولوی باریداد ” صابر ” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بادغیس دوتن از افسران بشری حوزه غرب کشور را ملاقات نمودند محترم مولوی باز محمد ” سروری ” رئیس اطلاعات فرهنگ و سخنگوی امارت اسلامی در ولایت بادغیس میگوئید محترم مولوی باریداد ” صابر ” دو تن از افسران یما ” شیون ” […]

محترم مولوی باریداد ” صابر ” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بادغیس دوتن از افسران بشری حوزه غرب کشور را ملاقات نمودند

محترم مولوی باز محمد ” سروری ” رئیس اطلاعات فرهنگ و سخنگوی امارت اسلامی در ولایت بادغیس میگوئید محترم مولوی باریداد ” صابر ” دو تن از افسران یما ” شیون ” ، وانگسن افسران حوزه غرب کشور را روی چگونگی کمک های بشردوستانه موسسات بحث و تبادل نظر نموده از موسسات تقاضا نمود تا برای آسیب دیده گان و افراد بی بضاعت و متضررین خشکسالی در ولسوالی ها و مناطق دور دست این ولایت کمک نمایند

بلنوبه افسران بشری از کمک های بیشتر برای آسیب دیدگان به ولایت بادغیس اطمنان دادند .