رئیس مبارزه باحوادث طبعی ولايت بادغیس بانماینده دفتر(a,o,m )بدفترکارشان ملاقات نمودند.

محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث طبعی بانماینده دفتر(a,o,m )بدفترکارشان ملاقات نمودند. محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ میگوید. هردو جانب روی دوموضوع عمده روی چگونگی تطبق پروژه وقایه ئ درمقابل آفات طبعی دوم اینکه چگونه ازحودث مثل سیلاب،لغزش کوه خود وخانوادها نجات دهیم وهمچنان برای مردم اگاهی داده شود تا ازمسیر های سیلاب دور باشند بحث […]

محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث طبعی بانماینده دفتر(a,o,m )بدفترکارشان ملاقات نمودند.

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ میگوید.
هردو جانب روی دوموضوع عمده روی چگونگی تطبق پروژه وقایه ئ درمقابل آفات طبعی دوم اینکه چگونه ازحودث مثل سیلاب،لغزش کوه خود وخانوادها نجات دهیم وهمچنان برای مردم اگاهی داده شود تا ازمسیر های سیلاب دور باشند بحث وهردو جانب به همکاری درزمینه به توافق رسیدند.
همچنان مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث ازهمکاری درین زمینه ابراز قدردانی کردند.
۱۴۰۰/۱۲/۹دوشنبه