رئیس مبارزه باحوادث طبعی ازکمک های بشردویبستانه موسسه (ام ام،آر،سی،ای)درولسوالی قادس ولایت بادغیس خبرمیدهد.

محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث طبعی ازکمک های بشردویبستانه موسسه (ام ام،آر،سی،ای)درولسوالی قادس ولایت بادغیس خبرمیدهد. محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگار آژانس باخترتائید میکندکه این کمک هاکه ازسوی موسسه (ام ام،آر،سی،ای) مساعدت شده وازطرف محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث نظارت گردید شامل یک بوجی آرد ۵۰ کیلوی،۴ تخته کمپل، ۱۰ […]

محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث طبعی ازکمک های بشردویبستانه موسسه (ام ام،آر،سی،ای)درولسوالی قادس ولایت بادغیس خبرمیدهد.
محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگار آژانس باخترتائید میکندکه این کمک هاکه ازسوی موسسه (ام ام،آر،سی،ای) مساعدت شده وازطرف محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث نظارت گردید شامل یک بوجی آرد ۵۰ کیلوی،۴ تخته کمپل، ۱۰ لیترروغن، ۱۰ کیلولوبیا، ۱۰کیلوشکر،یک کیلوچای،۴ قالب صابون،۳ کیلو پودر لباس شوی،فرش موکت ۵ میتره، و۷ دانه جاکت مردانه وزنانه برای (150) فامیل متضرر اززلزله اخیردرمنطقه خیرخانه ولسوالی قادس توزیع گردیده است.
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۷