رئیس سرحدات و قبایل با شورای قوم بریچ دیدار نمود

  زرنج ۱۴ شعبان/ ۲۵ حوت به اساس راپور آژانس خبری باختر، مولوی عبیدالرحمن “عبدالله”رئیس امور سرحدات و قبایل ولایت نیمروز با شورای قوم بریچ در این ولایت در دفتر کاری اش دیدار نمود. حافظ خلیل الله رئیس شورای قوم بریچ ضمن تبریکی تقرر آقای عبدالله به حیث رئیس سرحدات و قبایل نظر به اینکه […]

 

زرنج ۱۴ شعبان/ ۲۵ حوت

به اساس راپور آژانس خبری باختر، مولوی عبیدالرحمن
“عبدالله”رئیس امور سرحدات و قبایل ولایت نیمروز با شورای قوم بریچ در این ولایت در دفتر کاری اش دیدار نمود.

حافظ خلیل الله رئیس شورای قوم بریچ ضمن تبریکی تقرر آقای عبدالله به حیث رئیس سرحدات و قبایل نظر به اینکه سرحدات و قبایل یک اداره مهم است و تاثیر گزاری این اداره در قسمت انسجام اقوام مهم است.

متعاقباً مولوی عبیدالرحمن”عبدالله” رئیس امور سرحدات و قبایل گفت برای رفع مشکلات مردم و اقوام مختلف این ولایت از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.

آقای”عبدالله” اطمینان داد که در تمام عرصه ها برای خدمت گزاری مردم خود با همکاری اقوام فعالیت می نمائیم.

حافظ خلیل الله رئیس شورای بریچ وعده همکاری همه جانبه را با ریاست امور سرحدات و قبایل دادند.