رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با رئیس امر بمعروف ونهی از منکر ولایت هرات دیدار نمود.

  مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هرات برخی مشکلات و خواسته های شهروندان را با رئیس امربمعروف ونهی از منکر به میان گذاشته وبر فرهنگ سازی از بین بردن منکرات در جامعه صحبت نمودند. شیخ مولوی عزیزالرحمن رئیس امربمعروف ونهی از منکر از ولایت هرات به عنوان ولایت فرهنگی یاد نموده میگوید […]

 

مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هرات برخی مشکلات و خواسته های شهروندان را با رئیس امربمعروف ونهی از منکر به میان گذاشته وبر فرهنگ سازی از بین بردن منکرات در جامعه صحبت نمودند.

شیخ مولوی عزیزالرحمن رئیس امربمعروف ونهی از منکر از ولایت هرات به عنوان ولایت فرهنگی یاد نموده میگوید دین اسلام دین اعتدال بوده افراط وتفریط در آن جایگاهی نداشته وی افزود هیچ کس حق مداخله به حریم خصوصی کسی را ندارد.

ودر صورت مزاحمت شهروندان به این ریاست مراجعه نمایند.