رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل با مسؤول دفتر اکتید مقیم سرپل دیدار وملاقات نمود.

  سرپل/ ۹ حمل۱۴۰۱/ آژانس باختر این نشست که در دفتر محترم اکتید انجام شد در آن بسم الله ادیب مدیر آژانس اطلاعاتی باختر سرپل نیز حضور داشتند. نخست رئیس اطلاعات و فرهنگ هدف دیدار اش را با انجنیر عبدالبشیر اوریاخیل رئیس دفتر اکتید؛ تعارف، ایجاد هماهنگی و تبادل دیدگاه طرفین عنوان داشته ضمنا مسؤولیت […]

 

سرپل/ ۹ حمل۱۴۰۱/ آژانس باختر
این نشست که در دفتر محترم اکتید انجام شد در آن بسم الله ادیب مدیر آژانس اطلاعاتی باختر سرپل نیز حضور داشتند.

نخست رئیس اطلاعات و فرهنگ هدف دیدار اش را با انجنیر عبدالبشیر اوریاخیل رئیس دفتر اکتید؛ تعارف، ایجاد هماهنگی و تبادل دیدگاه طرفین عنوان داشته ضمنا مسؤولیت های حکومت ا.ا.ا. در قبال فعالیت های اینجوهای خارجی و دفاتر کمک رسان که در افغانستان فعالیت دارند جهت تأمین امنیت کارمندان آنان و نظارت از فعالیتهای شان در عرصهٔ خدمتگذاری برای مردم این کشور صحبت نموده و از ایشان در مورد پلان و برنامه های آن نهاد در قبال جوانان و قشر مستحق و جامعه معلومات خواست.

بالمقابل مسؤول دفتر اکتید مقیم سرپل از حضور رئیس اطلاعات و فرهنگ به آن اداره استقبال کرده ضمنا در مورد فعالیت های بشردوستانه و کارکرد های این نهاد برای مردم ولایت سرپل معلومات جامع را بیان داشته اضافه نمود: اکنون بیشتر تمرکز اش بر هماهنگی کمک های بشردوستانه، عرضه خدمات برای فقرا و مستحقین واقعی و فعالیت در بخش های مختلف و آموزشی می باشد.

بعداً رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل نقش اداره اطلاعات و فرهنگ در تامین ارتباط با اقشار مختلف و توسعه فرهنگی جامعه، فعالیت های انجام شده، چالش ها ومشکلات فرا راه اداره، رسانه ها وخبرنگاران نیز معلومات ارایه کرده جهت بهبود روند کاری، مدیریت موثر و بهتر کمک های بشر دوستانه و تامین عدالت اجتماعی از دفتر اکتید و نهاد های کمک رسان خواست تا کمک های بشر دوستانه یی شان را در هماهنگی با ادارات مسؤول توزیع نمایند تا روند بگونه منظم و مسؤولانه تنظیم گردد.

آقای سرپلی افزود: که در توزیع کمک ها عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده وهیچ قشر اجتماعی احساس محرومیت نکند.

در تداوم این دیدار رئیس اطلاعات و فرهنگ از پلان و برنامه های آن اداره در خصوص رشد اطلاعات، حفظ وبهبود فرهنگ وهنر و حمایت از جوانان معلومات داده بر هماهنگی موسسات با ادارات مربوط به خصوص اداره اطلاعات و فرهنگ تاکید نمود.

در این دیدار هردو طرف تعهد سپردند که برای تداوم کمک های بشردوستانه برای اقشار مختلف اجتماع و عرضهٔ خدمات و فعالیتها با همدیگر همکاری نمایند.