رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات در سفر به ولسوالی کروخ از بناهای تاریخی ومسجد جامع آن ولسوالی دیدن نمود.

مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات وفرهنگ در این بازدید از توجه خاص وزارت اطلاعات وفرهنگ در قسمت مرمت وبازسازی آبدات تاریخی یاد آور شده واظهار داشت که هدف از این بازدید سروی تخریبات این مسجد تاریخی بوده که به زودترین فرصت در قسمت ترمیم آن اقدام خواهد شد.   مولانا حقانی بیان داشت که […]

مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات وفرهنگ در این بازدید از توجه خاص وزارت اطلاعات وفرهنگ در قسمت مرمت وبازسازی آبدات تاریخی یاد آور شده واظهار داشت که هدف از این بازدید سروی تخریبات این مسجد تاریخی بوده که به زودترین فرصت در قسمت ترمیم آن اقدام خواهد شد.

 

مولانا حقانی بیان داشت که ا.ا.افغانستان برای رسیدگی به آبدات تاریخی مخصوصا ولایت هرات توجه خاص داشته ودر مرحله اول سروی ودر گام بعدی در قسمت ترمیم آن اقدام خواهد شد.

 

در همین حال ولسوال کرخ نیز با بیان توجه به مرمت آبدات تاریخی از سفر رئیس اطلاعات وفرهنگ به آن ولسوالی استقبال نموده وبر رسیدگی به ترمیم سقف این مسجد تاریخی تاکید نمود.

 

در این سفر ریس اطلاعات وفرهنگ از کتابخانه وسایر بخش های فرهنگی وتاریخی ولسوالی کرخ دیدن نموده وبر رسیدگی به حفظ ومراقبت از بناهای تاریخی تاکید ورزید.