د کندهار د ترافیکو مُدیریت د تعلیم او تربیې آمریت له لوري د دامان ولسوالۍ ټولو مجاهدینو، نظامي او اداري کارمندانو ته د لایسنس ۱۵ ورځنی کورس شروع کړل سو.

د کندهار د ترافیکو مُدیریت د تعلیم او تربیې آمریت له لوري د دامان ولسوالۍ ټولو مجاهدینو، نظامي او اداري کارمندانو ته د لایسنس ۱۵ ورځنی کورس شروع کړل سو. په دغه کورس کي تر ۱۲۰ زیاتو مجاهدینو، نظامي او اداري کارمندانو برخه اخیستې، چي یاد کورس به ۱۵ ورځي دوام ولري. ټولو حاضرو شاګردانو […]

د کندهار د ترافیکو مُدیریت د تعلیم او تربیې آمریت له لوري د دامان ولسوالۍ ټولو مجاهدینو، نظامي او اداري کارمندانو ته د لایسنس ۱۵ ورځنی کورس شروع کړل سو.

په دغه کورس کي تر ۱۲۰ زیاتو مجاهدینو، نظامي او اداري کارمندانو برخه اخیستې، چي یاد کورس به ۱۵ ورځي دوام ولري.

ټولو حاضرو شاګردانو ته به د ترافیکي اُصولو او مقرراتو، ښاري نظم او پر جاده باندي د تلو طریقې په برخو کي زده کړي ورکول سي.

یکشنبه: ۱۴۴۳/۷/۱۸