د نیمروز د جریدې ۱۸۸ مه ګڼه هم چاپ شوه

  د نیمروز جریده، چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیزه ډول خپریږي ۱۸۸ ګڼه یې هم چاپ سوه، او لوستونکو ته وړاندي سول.

 

د نیمروز جریده، چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیزه ډول خپریږي ۱۸۸ ګڼه یې هم چاپ سوه، او لوستونکو ته وړاندي سول.