د نیمروز جریدې (۱۸۵) مه ګڼه هم له چاپه راووتل:

  نیمروز جریده چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیز ډول خپریږي ۱۸۵ ګڼه یې هم چاپ او لوستونکو ته وړاندي سول.

 

نیمروز جریده چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیز ډول خپریږي ۱۸۵ ګڼه یې هم چاپ او لوستونکو ته وړاندي سول.