د طلوع افغان جریدې 49 مه ګڼه چاپ او تر لوستونکو پوري ورسېدل.

  طلوع افغان جریده چاپ: شنبه نېټه:1400/11/2 1343/ جمادي الثاني/ 19   تاسو کولای شئ  د طلوع افغان جریدې د تر لاسه کولو او په هغه کي د ګډون له پاره کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته مراجعه وکړئ.

 

طلوع افغان جریده

چاپ: شنبه

نېټه:1400/11/2

1343/ جمادي الثاني/ 19

 

تاسو کولای شئ  د طلوع افغان جریدې د تر لاسه کولو او په هغه کي د ګډون له پاره کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته مراجعه وکړئ.