دیدار کمیسیون مبارزه با احتکار و کنترول قیمت ها اداره شاروالی هرات از ساحات مختلف شهر

مسئولان کمیسیون مبارزه با احتکار و کنترول قیمت‌ها ضمن بازدید از خیاطی‌ های مردانه در ساحات مختلف شهر نرخنامه‌ای را نیز برای تطبیق آن به کسبه کاران خیاطی تعین نمود. گفتنیست در این اواخر هیئت رهبری اداره شاروالی هرات با در نظر داشت شرایط بد اقتصادی مردم و کسبه‌ کاران نرخنامۀ های را برای صنف […]

مسئولان کمیسیون مبارزه با احتکار و کنترول قیمت‌ها ضمن بازدید از خیاطی‌ های مردانه در ساحات مختلف شهر نرخنامه‌ای را نیز برای تطبیق آن به کسبه کاران خیاطی تعین نمود.
گفتنیست در این اواخر هیئت رهبری اداره شاروالی هرات با در نظر داشت شرایط بد اقتصادی مردم و کسبه‌ کاران نرخنامۀ های را برای صنف ‌های نخود بریزان ( آجیل فروشان)، صنف خیاطان و صنف آرایشگران مردانه را تهیه نموده و به کسبه کاران اطلاع رسانی نموده است.