دیدار وملاقات همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان با رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب

فیروز غفوری همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در ولایت فاریاب پیرامون چالش های موجود در برابر کار اطلاع رسانی مشکلات خبرنگاران و رسانه های محلی فاریاب با رئیس اطلاعات وفرهنگ این ولایت دیدار و ملاقات کرد. همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران در ولایت فاریاب در دیدار  با رئیس اطلاعات وفرهنگ فاریاب گفت، پیرامون فعالیت […]

فیروز غفوری همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در ولایت فاریاب پیرامون چالش های موجود در برابر کار اطلاع رسانی مشکلات خبرنگاران و رسانه های محلی فاریاب با رئیس اطلاعات وفرهنگ این ولایت دیدار و ملاقات کرد.

همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران در ولایت فاریاب در دیدار  با رئیس اطلاعات وفرهنگ فاریاب گفت، پیرامون فعالیت دادخواهی پیرامون خشونت در برابر خبرنگاران ومسایل مصونیت  خبرنگاران و رسانه ها در کشور معلومات داد افزود، پس تحولات  در کشور چالش های در قسمت اقتصادی،حق دسترسی به اطلاعات، توقف نشرات اکثریت رسانه های محلی بدلیل مشکلات اقتصادی و کاهش نشرات رسانه های محلی و بیکاری خبرنگاران افزایش یافته همچنان خبرنگاران ورسانه ها به وضعیت نگران کننده اقتصادی قرار دارند. وی در در این دیدار خواستار توجه وهمکاری امارت اسلامی در قسمت مالی از رسانه های و شریک سازی اطلاعات به خبرنگاران محلی گردید.

در این حال مولوی شمس الله محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در ولایت فاریاب از ایجاد هماهنگی میان خبرنگاران و رسانه ها توسط همکار ولایتی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان ابراز خرسندی نموده وعده سپرد که در قسمت شریک اطلاعات موقع به خبرنگاران همکاری جدی می نماید و از لحاظ امنیتی به خبرنگاران و رسانه ها نیز توجه می شود اما در پیوند به چالش های اقتصادی موضوع مشکل اقتصادی رسانه ها به رهبری ولایت شریک ساخته می شود تا همکاری صورت گیرد.