دیدار هیئت رهبری قول اردوی ۲۰۷ الفاروق از لوای سرحدی و از کندک های شیندند در دو سفر جداگانه

هرات مولوی محمد ظریف مظفر قوماندان قول اردوی ۲۰۷ الفاروق و حاجی فیض الله رئیس ارکان قول اردو با جمعی از مدیران ق.ا در دو سفر جداگانه از لوای پنجم – سرحدی و کندک های ولسوالی شیندند هرات دیدن نمودند. هدف از سفر ها و دیدن این مقام امنیتی در این ولسوالی، بررسی احوال امنیتی […]

هرات
مولوی محمد ظریف مظفر قوماندان قول اردوی ۲۰۷ الفاروق و حاجی فیض الله رئیس ارکان قول اردو با جمعی از مدیران ق.ا در دو سفر جداگانه از لوای پنجم – سرحدی و کندک های ولسوالی شیندند هرات دیدن نمودند.
هدف از سفر ها و دیدن این مقام امنیتی در این ولسوالی، بررسی احوال امنیتی ساحات مربوطه، بررسی وضعیت داخلی اماکن یاد شده، بازجویی از نیروهای امنیتی مستقر در آن و رسیدگی به مشکلات آنها خوانده شده است.