دکندهار ښاروالۍ له لوري  یو شمیر دوکانونه وتړل شول

  د کندهار ښاروالۍ د مارکېټونو د تنظیم آمریت کاري پرسونل نن یوځل بیا هغه دوکانونه وتړل، کوم چي عام نظم یې اخلال کړی و او ددې ترڅنګ یې د نرخ نامې په برخه کي احتکار کاوه.   دوشنبه: ۱۴۴۳/۹/۲۴

 

د کندهار ښاروالۍ د مارکېټونو د تنظیم آمریت کاري پرسونل نن یوځل بیا هغه دوکانونه وتړل، کوم چي عام نظم یې اخلال کړی و او ددې ترڅنګ یې د نرخ نامې په برخه کي احتکار کاوه.

 

دوشنبه: ۱۴۴۳/۹/۲۴