دومین جلسه نوبتی کمیته ملی سواد آموزي تحت نظرٱخندزاده محب الله اسدمعاون وسرپرست مقام ولایت دایر گردید:

  این نشست که قبل ازظهرامروزچهارشنبه ۲۶رمضان المبارک دردفترکاری معاونیت مقام لایت برگزار گردید ودران نمایندگان ادارات ذیربط اشتراک داشتن بعد ازتلاوت قرٱن کریم رئیس معارف ولایت پیرامون اهمیت سواد حیاتی صحبت نموده از ادارات دولتی خواست درقسمت باسواد ساختن پرسونل شان تلاش نمایند. متعاقبا نمایندگان ادارات گزارش اجراات شان رامعلومات داده پیشنهادات مشخص شان […]

 

این نشست که قبل ازظهرامروزچهارشنبه ۲۶رمضان المبارک
دردفترکاری معاونیت مقام لایت برگزار گردید ودران نمایندگان ادارات ذیربط اشتراک داشتن بعد ازتلاوت قرٱن کریم رئیس معارف ولایت پیرامون اهمیت سواد حیاتی صحبت نموده از ادارات دولتی خواست درقسمت باسواد ساختن پرسونل شان تلاش نمایند.

متعاقبا نمایندگان ادارات گزارش اجراات شان رامعلومات داده پیشنهادات مشخص شان را نیز مطرح کردند.

ودراخیر اقای اسدمعاون وسرپرست ولایت طی سخنان عالمانه ی تفاوت ها بین افراد با سواد وبی سواد را ازنگاه دنیوی واخروی بیان ودرزمینه هدایات لازم دادند.