دومقام وزارت های اطلاعات وفرهنگ و سرحدات وقبایل از غزنی بازدید بعمل آوردند.

غزنی باختر- ۸ حمل به گزارش آژانس باختر رییس عمومی آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات وفرهنگ و رئیس عمومی جرگه های وزارت سرحدات وقبایل کشور امروز دوشنبه ۸ حمل طی سفر رسمی شان به ولایت غزنی با مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی دیدار و از بخش های مختلف این اداره بازدید […]

غزنی باختر- ۸ حمل
به گزارش آژانس باختر رییس عمومی آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات وفرهنگ و رئیس عمومی جرگه های وزارت سرحدات وقبایل کشور امروز دوشنبه ۸ حمل طی سفر رسمی شان به ولایت غزنی با مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی دیدار و از بخش های مختلف این اداره بازدید بعمل آوردند.
در این دیدار رییس اطلاعات وفرهنگ غزنی تشریف آوری داکترعبدالواحد میرویس رئیس عمومی آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات وفرهنگ ومولوی اسماعیل رئیس عمومی ریاست جرگه های وزارت سرحدات وقبایل کشور را به شهر غزنی خیر مقدم گفته ودر بخش های مختلف این اداره به آنان معلومات مفصل ارائه نمود.
وی افزود: که ولایت غزنی نسبت به سائیر ولایات کشور از فرهنگ وتمدن تاریخ اسلامی بیشتر بر خوردار میباشد وسلطنت دوره غزنویان نمونه خوب از این تاریخ اسلامی میباشد.
همچنان این دوهیئت بلند پایه مقام وزارت های اطلاعات وفرهنگ وسرحدات وقبایل از بخش های مختلف ریاست اطلاعات وفرهنگ غزنی بازدید بعمل آورده و کارکرد های مولوی حبیب الله مجاهد رئیس این اداره را ستایش کرده وآنرا قابل قدر خواندند.

۸ حمل- ۱۴۰۱