دعوی دوقوم درولسوالی مقرکه ازچندسال بدنسو اختلافات بسر زمین داشتندطی یک نشست قومی منجر به صلح گردید.

مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس به نقل ازاقوام محمد زی واندری ولسوالی مقرتائید میکند که اختلافات بین این دوقوم ازچند سال بدنسو ادامه داشته واکنون منجر به یک سلسله منازعات قومی گردیده بود باساس پاه درمیانی علما متنفذین به صلح دایمی بین این اقوام گردید است. باساس گفته قوم محمدزی واندری ولسوالی […]

مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس به نقل ازاقوام محمد زی واندری ولسوالی مقرتائید میکند که اختلافات بین این دوقوم ازچند سال بدنسو ادامه داشته واکنون منجر به یک سلسله منازعات قومی گردیده بود باساس پاه درمیانی علما متنفذین به صلح دایمی بین این اقوام گردید است.
باساس گفته قوم محمدزی واندری ولسوالی مقر محمدزمان، سلام خان، باران خان حاجی سمیع الله، محمدعارف خان،احمدشاه خان ومعلم کریم درین مجلس صلح قومی ملاجمعه خان ولسوال مقر ومولوی شراف الدین قوماندان امنیه مقر نیزحضورداشتند بزرگان هرقوم به توافق رسیدن تازمین های که بین شان منازعه بودعادلانه تقسیم شود.
مقدار زمین های تحت منازعه به ۴۰ خروارمیرسد ودرمنطقه (دشت خولو)ولسوالی مقرموقعیت دارد.
واکنون هیچ مشکل بین دوقوم وجودندارد.
اول حوت ۱۴۰۰