درپنجشیر به ۶ تن کارتهای امن داده شدند

مسول دعوت ارشاد امر باالمعروف نهی عن المنکر ولایت پنجشیر برای شش  افراد کارت های امن داد شهرت اشخاص قرار ذیل می‌باشد هریک ۱: عبدالروف ولد محمد گل ولسوالی ابشار قریه گلاب خیل ۲: عبدالعلی ولد عبدالخالق ولسوالی ابشار قریه گلاب خیل ۳: خدادوست ولد حکومت خان ولسوالی ابشار قریه گلاب خیل ۴: عبدالهادی ولدعبدالروف […]

مسول دعوت ارشاد امر باالمعروف نهی عن المنکر ولایت پنجشیر برای شش  افراد کارت های امن داد شهرت اشخاص قرار ذیل می‌باشد هریک

۱: عبدالروف ولد محمد گل ولسوالی ابشار قریه گلاب خیل

۲: عبدالعلی ولد عبدالخالق ولسوالی ابشار قریه گلاب خیل

۳: خدادوست ولد حکومت خان ولسوالی ابشار قریه گلاب خیل

۴: عبدالهادی ولدعبدالروف ولسوالی ابشار قریه چارشخ

۵: محمد آصف ولد محمد اخلاص ولسوالی ابشار قریه باله علی

۶: محمد علیم ولد سکندر ولسوالی ابشار قریه قلاتری

24/10/2021